Vyhněte se následným potížím s nevhodně nastavenými spotřebiči


Víte, jaká elektroinstalace, jaké rozvody a jaké elektrické spotÅ™ebiÄe mají ambice stát se významným prvkem komfortu uživatele soukromého, komerÄnÄ› využívaného i veÅ™ejného objektu? Elektro takové, které bylo podrobeno pÅ™esnému proměření, prohlédnutí a prozkoumání. A to bedlivým okem specialisty, který se perfektnÄ› realizuje na poli profese revizního technika. Nechejte si posoudit bezpeÄnost a reálné nastavení funkcí konkrétních elektrických zařízení spolehlivým odborníkem, který posudek vypracovává vždy na základÄ› konkrétního posouzení dané situace, již hodnotí vždy na základÄ› pÅ™esného měření speciální technikou.

Naší kompetencí jsou přesná měření a jasné formulace

ZkuÅ¡ený revizní technik, který pracuje na základÄ› striktních legislativních norem a vyhlášek, jež jsou platné v daném oboru, je pÅ™ipraven zacílit své kvalifikaÄní dovednosti na Váš cíl. Tím může být nejen komplexní elektroinstalace, ale také jednotlivé dílÄí složky. Hromosvod, plynový kotel nebo jiný elektrický spotÅ™ebiÄ.

Posted in Nezařazené